2021 PORTFOLIO: Emily Smith (’22)

Emily Smith, War Whoop Editor